ประกาศข่าว : ชาวกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นทุกท่าน

    กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี ขอแจ้งหนังสือการโอนเงินฯ รอบที่ 1 ตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้
www.localfund.in.th กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถื่นหรือพื้นที่
สอบถามปัญหาโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
 • โทรศัพท์ 036-213-205 ต่อ 5262 คุณประพจน์ บุญมี
 • วีดีทัศน์แนะนำองค์กร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
 • แอพพิเคชั่น "ก้าวใหม่ สปสช." โดย สปสช.
QR-Code เว็บไซต์กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
 1. แนวทางปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 (ในระยะ 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ) : คลิกที่นี่
 2. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ปีงบประมาณ 2562 : คลิกที่นี่
 3. หนังสือแจ้งการโอนงบประมาณสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 ในรอบที่ 1 จำนวน 139 แห่ง :คลิกที่นี่
 4. แจ้งแนวทางขั้นตอนและวิธีปฎิบัติการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมกรณี "เกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ ข้อ 10 (5) ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้้นที่ พ.ศ.2561 :คลิกที่นี่
- ตารางจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี สำหรับ 8 จังหวัดภาคกลาง ปีงบประมาณ 2563
QR-Code Facebook Page Official กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 4 สระบุรี
กองทุนสปสช. กลุ่มที่ 5                กองทุนสปสช. กลุ่มที่ 6
(หมายเหตุ :  เข้าร่วมเป็นสมาชิก เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น)
ระบบไลน์ (Line) : กรณีที่ยังไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม
Line กองทุนสปสช.เขต 4  ให้สมัครเข้าร่วม โดย สแกน QR Code  (เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทุกคน จำเป็นต้องเป็นสมาชิกในกลุ่ม)
(อัพเดต 17 ก.พ.2563)
(อัพเดต 11 พ.ย.2562)
(อัพเดต 11 พ.ย.2562)
(อัพเดต 11 พ.ย.2562)
 • หนังสือแจ้งการการโอนเงินงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 : คลิกที่นี่
 • ตารางจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 :  คลิกที่นี่
(อัพเดต 14 พ.ย 2562)
(อัพเดต 12 ม.ค. 2563)
 1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย รมว.สาธารณสุข l คลิกที่นี่
 2. ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย เลขาธิการ สปสช.  l คลิกที่นี่
 3. หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น l คลิกที่นี่
 4. หนังสือแจ้งนายก ทต./ นายก อบต. เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ โดย สปสช.เขต ๔ สระบุรี l คลิกที่นี่
 5. หนังสือแจ้งนายก ทต./ นายก อบต. เรื่อง ซักซ้อมการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ โดย นายชลอ ศานติวรางคณา ผอ.สปสช.เขต ๔ สระบุรี l คลิกที่นี่
 6. ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ l PDF, WORD

 1. จังหวัดสระบุรี  [คลิกที่นี่]
 2. จังหวัดลพบุรี  [คลิกที่นี่]
 3. จังหวัดสิงห์บุรี  [คลิกที่นี่]
 4. จังหวัดอ่างทอง  [คลิกที่นี่]
 5. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [คลิกที่นี่]
 6. จังหวัดปทุมธานี  [คลิกที่นี่]
 7. จังหวัดนนทบุรี  [คลิกที่นี่]
 8. จังหวัดนครนายก  [คลิกที่นี่]
โครงการ COVID-19
โครงการ PM 2.5
Update 28 ก.พ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (กปท.) โดย สปสช.
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (กปท.) โดย สปสช.