1. หนังสือแจ้งแนวทางการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2557 คลิกที่นี่
 2. หนังสือติดตามผลการดำเนินงานกองทุนฯ 2556 และแจ้งแนวทางปี 2557 คลิกที่นี่
 3. การส่งข้อความแจ้งการโอนเงินกองทุน (SMS) คลิกที่นี่
 4. ขอความร่วมมือจากท่านในการบันทึกข้อมูลในระบบตามแผนงานที่กำหนด คลิกที่นี่
- กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท [Power Point]
- กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี [Power Point]
- กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 1.รายงานผลการดำเนินงานโครงการ [Word/PDF] 2.โครงการ [PDF]
- แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี [PDF]
- เอกสารตัวอย่างเกี่ยวกับ ระเบียบการเงิน ของ กองทุนฯ อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี คลิกทีนี่
รอบที่ 1 [PDF]  รอบที่ 2 [PDF]  รอบที่ 3 [PDF]  รอบที่ 4 [PDF]
รอบที่ 5 [PDF]  รอบที่ 6 [PDF]  รอบที่ 7 [PDF]  รอบที่ 8 [PDF]
รอบที่ 1 [PDF]  รอบที่ 2 [PDF]  รอบที่ 3 [PDF]  รอบที่ 4 [PDF]   
รอบที่ 5 [PDF]  รอบที่ 6 [PDF]  รอบที่ 7 [PDF]  รอบที่ 8 [PDF]

เพิ่มเติม :
 • กองทุนอบต.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี [PDF]
 • กองทุนเทศบาลนครปากเกร็ด จ.ปทุมธานี [PDF]
 • กองทุนอบต.ดอนลาน จ.พระนครศรีอยุธยา [PDF]
5. จังหวัดปทุมธานี [PDF]
6. จังหวัดนนทบุรี [PDF]
7. จังหวัดนครนายก [PDF]
8. จังหวัดอยุธยา [PDF]
2009-2013 CopyRight by NHSO Branch 4 Saraburi Region
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 (สระบุรี)
Webmaster : นายสุทธิพจน์ จำปาทอง (08-6767-4979)
Best Screen 1600x900 pixel, Support IE8++, FireFox 20++, Crome
1. จังหวัดสระบุรี [PDF]
2. จังหวัดลพบุรี [PDF]
3. จังหวัดสิงห์บุรี [PDF]
4. จังหวัดอ่างทอง [PDF]


แนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ปีงบประมาณ 2556 ในงานอบรมการใช้งานโปรแกรมรายงาน อปท. 28-31 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ จ.พระนครศรีอยุธยา โดย คุณประพจน์ บุญมี หัวหน้างานกองทุนฯ สปสช.เขต 4 สระบุรี ดูออนไลน์ คลิกที่นี่ หรือ ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
ตัวอย่างเอกสารการนำเสนอสำหรับปีงบประมาณ 2557
 • เอกสารตัวอย่างเกี่ยวกับ ระเบียบการเงิน ของกองทุนฯ อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี (คลิกทีนี่)
 • Power Point รพ.สต.ชอนสมบูรณ์ อบต.หนองม่วง จ.ลพบุรี (คลิกที่นี่)
อัพเดต 5 ธันวาคม 2556
1.หนังสือติดตามผลการดำเนินงาน ปี 2555 [PDF]
2.หนังสือแจ้งแนวทางการดำเนินงานกองทุน ปี 2556 [PDF]
1. หนังสือ สปสช."ซักซ้อมความเข้าใจ ปี 2554" การบริหารจัดกองทุนฯ [download] (16 พ.ย. 53)
2. หนังสือ "แจ้งสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย" (14 มิ.ย.54) [download]
3. การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (16 ธ.ค.52) [download]
4. กรอบการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ [download](16 พ.ย. 53)
5. เบอร์โทรผู้ประสานงานกองทุน ระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ [downoad]
 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
 2. แนวทางปฏิบัติการรักษาพยาบาลข้าราชการ-พนักงาน-ลูกจ้างส่วนท้องถิ่น
 3. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานท้องถิ่น แบบ ร.บ.3
 4. พรฎ.ให้ อปท.ใช้สิทธิตาม พรบ.หลักฯ (13 พ.ย. 2556)
 5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
 6. อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
 7. เอกสาร 1 ลงทะเบียนอปท กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 8. เอกสาร 2 การจัดระบบเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
 9. เอกสาร 3 ระบบสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการเข้ารับบริการ
 10. ประเด็นที่ต้องดำเนินการหลังประกาศใช้ พรฏ.กำหนดให้พนักงานและลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้สิทธิรับบริการสาธาณสุข
 11. พระราชกฤษฎีกากำหนดให้พนักงานหรือลูกจ้าง อปท.ฯ ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  13 พ.ย. พ.ศ. 2556

เอกสารประกอบการบรรยายชี้แจง (11-12  พ.ย. 2556) ณ คลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา จัดโดย สปสช.เ