1. หนังสือแจ้งแนวทางการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2557 คลิกที่นี่
 2. หนังสือติดตามผลการดำเนินงานกองทุนฯ 2556 และแจ้งแนวทางปี 2557 คลิกที่นี่
 3. การส่งข้อความแจ้งการโอนเงินกองทุน (SMS) คลิกที่นี่
 4. ขอความร่วมมือจากท่านในการบันทึกข้อมูลในระบบตามแผนงานที่กำหนด คลิกที่นี่
- กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท [Power Point]
- กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี [Power Point]
- กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 1.รายงานผลการดำเนินงานโครงการ [Word/PDF] 2.โครงการ [PDF]
- แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี [PDF]
- เอกสารตัวอย่างเกี่ยวกับ ระเบียบการเงิน ของ กองทุนฯ อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี คลิกทีนี่
รอบที่ 1 [PDF]  รอบที่ 2 [PDF]  รอบที่ 3 [PDF]  รอบที่ 4 [PDF]
รอบที่ 5 [PDF]  รอบที่ 6 [PDF]  รอบที่ 7 [PDF]  รอบที่ 8 [PDF]
รอบที่ 1 [PDF]  รอบที่ 2 [PDF]  รอบที่ 3 [PDF]  รอบที่ 4 [PDF]   
รอบที่ 5 [PDF]  รอบที่ 6 [PDF]  รอบที่ 7 [PDF]  รอบที่ 8 [PDF]

เพิ่มเติม :
 • กองทุนอบต.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี [PDF]
 • กองทุนเทศบาลนครปากเกร็ด จ.ปทุมธานี [PDF]
 • กองทุนอบต.ดอนลาน จ.พระนครศรีอยุธยา [PDF]
5. จังหวัดปทุมธานี [PDF]
6. จังหวัดนนทบุรี [PDF]
7. จังหวัดนครนายก [PDF]
8. จังหวัดอยุธยา [PDF]
2009-2013 CopyRight by NHSO Branch 4 Saraburi Region
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 (สระบุรี)
Webmaster : นายสุทธิพจน์ จำปาทอง (08-6767-4979)
Best Screen 1600x900 pixel, Support IE8++, FireFox 20++, Crome
1. จังหวัดสระบุรี [PDF]
2. จังหวัดลพบุรี [PDF]
3. จังหวัดสิงห์บุรี [PDF]
4. จังหวัดอ่างทอง [PDF]


แนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ปีงบประมาณ 2556 ในงานอบรมการใช้งานโปรแกรมรายงาน อปท. 28-31 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ จ.พระนครศรีอยุธยา โดย คุณประพจน์ บุญมี หัวหน้างานกองทุนฯ สปสช.เขต 4 สระบุรี ดูออนไลน์ คลิกที่นี่ หรือ ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
ตัวอย่างเอกสารการนำเสนอสำหรับปีงบประมาณ 2557
 • เอกสารตัวอย่างเกี่ยวกับ ระเบียบการเงิน ของกองทุนฯ อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี (คลิกทีนี่)
 • Power Point รพ.สต.ชอนสมบูรณ์ อบต.หนองม่วง จ.ลพบุรี (คลิกที่นี่)
อัพเดต 5 ธันวาคม 2556
1.หนังสือติดตามผลการดำเนินงาน ปี 2555 [PDF]
2.หนังสือแจ้งแนวทางการดำเนินงานกองทุน ปี 2556 [PDF]
1. หนังสือ สปสช."ซักซ้อมความเข้าใจ ปี 2554" การบริหารจัดกองทุนฯ [download] (16 พ.ย. 53)
2. หนังสือ "แจ้งสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย" (14 มิ.ย.54) [download]
3. การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (16 ธ.ค.52) [download]
4. กรอบการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ [download](16 พ.ย. 53)
5. เบอร์โทรผู้ประสานงานกองทุน ระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ [downoad]
 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
 2. แนวทางปฏิบัติการรักษาพยาบาลข้าราชการ-พนักงาน-ลูกจ้างส่วนท้องถิ่น
 3. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานท้องถิ่น แบบ ร.บ.3
 4. พรฎ.ให้ อปท.ใช้สิทธิตาม พรบ.หลักฯ (13 พ.ย. 2556)
 5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
 6. อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
 7. เอกสาร 1 ลงทะเบียนอปท กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 8. เอกสาร 2 การจัดระบบเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
 9. เอกสาร 3 ระบบสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการเข้ารับบริการ
 10. ประเด็นที่ต้องดำเนินการหลังประกาศใช้ พรฏ.กำหนดให้พนักงานและลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้สิทธิรับบริการสาธาณสุข
 11. พระราชกฤษฎีกากำหนดให้พนักงานหรือลูกจ้าง อปท.ฯ ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  13 พ.ย. พ.ศ. 2556

เอกสารประกอบการบรรยายชี้แจง (11-12  พ.ย. 2556) ณ คลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา จัดโดย สปสช.เขต 4 สระบุรี
 1. กองทุนรักษาพยาบาลข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น (คุณประพจน์  บุญมี) 41 หน้า: online / download
 2. กองทุนรักษาพยาบาลข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น (คุณเมลดา ธนะสุรัติ) 105 หน้า: online / download
 3. สิทธิประโยชน์/แนวทางการจ่ายชดเชย (ส่วนกลาง) 30 หน้า: online หรือ download
 4. แนวทางการเบิกจ่าย กรณี มีใบเสร็จ
 5. หนังสือแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จาก สปสช.
 6. ขั้นตอนการเบิกค่ารักษาพยาบาล ของ อปท.(กรณีสำรองจ่าย)
 7. แบบฟอร์มขอแต่งตั้งนายทะเบียน
อัพเดต 18 พ.ย. 2556
อัพเดต 18 พ.ย. 2556
 1. แนวทางและแบบรายงานผู้ใช้บริการกลุ่มพนักงานส่วนท้องถิ่น และครอบครัวที่ไม่มีรายชื่อในทะเบียนบุคลากรองค์กรส่วนท้องถิ่น
 2. นโยบายการให้บริการของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการให้บริการสาธารณสุขสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
 3. ระเบียบวาระการประชุมการประชุม Video Conference
 4. ข้อสั่งการปฏิบัติหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 5. แนวทางดำเนินการตามขั้นตอนการให้บริการสาธารณสุข สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
 6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น 9 ต.ค. 2541
 7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น 8 มิ.ย. 2549
 8. การพัฒนา clearing house ให้กับผู้มีสิทธิในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
 9. ระบบสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการเข้ารับบริการการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
 10. คำถาม คำตอบ การให้บริการสาธารณสุขพนักงานส่วนท้องถิ่น
 11. คู่มือการใช้งาน ระบบเบิกจ่ายตรงและระบบตรวจสอบสิทธิและขอเลขอนุมัติ NSHO Client (UC-Search) V.1.1
 12. แนวทางการจัดทำข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุขสิทธิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
 13. หนังสือเวียนแจ้งหน่วยบริการ เรื่อง การเบิกชดเชยค่าบริการของสาธารณสุข
อัพเดต 18 พ.ย. 2556
อัพเดต 6 ธันวาคม 2556
 • Power Point แนะนำการใช้งานโปรแกรมช่วยแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ (คลิกที่นี่)
หมายเหตุ : รายชื่อในแต่ละจังหวัด คือ กองทุนที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร ดังรายการต่อไปนี้
1. "ยังไม่ส่งเอกสาร" หมายถึง "ยังไม่ส่ง Power Point สรุปผลงาน ปี 2555" และ "ยังไม่ส่งแผนงาน/โครงการ ปี 2556"
2. "ขาด 55" หมายถึง "ยังไม่ส่ง Power Point สรุปผลงาน ปี 2555"
3. "ขาด 56" หมายถึง  "ยังไม่ส่งแผนงาน/โครงการ ปี 2556"
     ให้กองทุนที่มีรายชื่อดังกล่าว ให้ส่งเอกสาร หรือ แผนงาน โดยเร็วเพื่อรับการสมทบเงินในกองทุนฯ ต่อไป
       ***    คลิกที่จังหวัดของท่าน ***
1.ประชากรเพื่อการจัดสรรงบประมาณ ปี 2557 [PDF]
อัพเดต  9 ธ.ค. 2556
 • ก้าวสู่ทศวรรษแห่งเครือข่ายอำเภอสุขภาพดีใกล้บ้าน
 • เบิกจ่ายตรง อปท. ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเจ็บป่วย สปสช. ยัน สิทธิสวัสดิการพนักงานท้องถิ่นคงเดิม
 • สปสช. ขยายหน่วยสายด่วน Call Center 1330
 • เลขาธิการสปสช. รุดเยี่ยมชมการทำงานสายด่วน 1330
 • ประกาศผลคัดเลือกพนักงาน สปสช.เขต 4 สระบุรี (คลิกที่นี่)
อัพเดต  9 ธ.ค. 2556