powerpoint ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗
powerpoint เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทำบัญชีและรายงาน
2009-2014 CopyRight by NHSO Branch 4 Saraburi Region
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 (สระบุรี)
Webmaster : นายสุทธิพจน์ จำปาทอง (08-6767-4979) tonguru แอ๊ด gmail.com
Best Screen 1600x900 pixel, Support IE8++, FireFox 20++, Crome
หรือ เข้า google.com ค้นหา localfund หรือ สปสช.เขต 4 หรือ กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตัวอย่างเอกสารการนำเสนอสำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (๑ ธ.ค.๒๕๕๖)

๑.เอกสารตัวอย่างเกี่ยวกับ ระเบียบการเงิน ของกองทุนฯ อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี (คลิกทีนี่)
๒. Power Point รพ.สต.ชอนสมบูรณ์ อบต.หนองม่วง จ.ลพบุรี (คลิกที่นี่)
๓. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ [Word/PDF] และโครงการ [PDF]
๔. แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี [PDF]
๕. เอกสารตัวอย่างเกี่ยวกับ ระเบียบการเงิน ของ กองทุนฯ อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี คลิกทีนี่
๖. ผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท [Power Point]
๗. ผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี [Power Point]

1.ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 (ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 19 ก.พ.2557 )

2.ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่พ.ศ. 2557 (ลงนามโดย นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา   ประธานอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 25  มี.ค.2557)

3.หนังสือนำส่งประกาศฯของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

รอบที่ ๑[PDF]  รอบที่ ๒[PDF]  รอบที่ ๓[PDF]  รอบที่ ๔[PDF]
รอบที่ ๕[PDF]  รอบที่ ๖[PDF]  รอบที่ ๗[PDF]  รอบที่ ๘[PDF]
รอบที่ ๑[PDF]  รอบที่ ๒[PDF]  รอบที่ ๓[PDF]  รอบที่ ๔[PDF]   
รอบที่ ๕[PDF]  รอบที่ ๖[PDF]  รอบที่ ๗[PDF]  รอบที่ ๘[PDF]

เพิ่มเติม :
 • กองทุนอบต.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี [PDF]
 • กองทุนเทศบาลนครปากเกร็ด จ.ปทุมธานี [PDF]
 • กองทุนอบต.ดอนลาน จ.พระนครศรีอยุธยา [PDF]
[PDF]

[PDF]

[PDF]

[PDF]

[PDF]

[PDF]

[PDF]

[PDF]


อัพเดต ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
 1. ติดตามผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2557 / อัพเดต 27 ต.ค.57 [pdf]
 2. ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558 / อัพเดต 27 ต.ค.57 [pdf]
 3. ประชากรเพื่อการจัดสรรงบประมาณ ปี 2557 [PDF]
 4. หนังสือแจ้งแนวทางการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2557 [PDF]
 5. หนังสือติดตามผลการดำเนินงานกองทุนฯ 2556 และแจ้งแนวทางปี 2557 [PDF]
 6. การส่งข้อความแจ้งการโอนเงินกองทุน (SMS) [PDF]
 7. ขอความร่วมมือจากท่านในการบันทึกข้อมูลในระบบตามแผนงานที่กำหนด [PDF]
๑. หนังสือติดตามผลการดำเนินงาน ปี 2555 [PDF]
๒. หนังสือแจ้งแนวทางการดำเนินงานกองทุน ปี 2556 [PDF
๓. ตารางการโอนเงินงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รอบ ๑ [PDF]
คำแนะนำการใช้งานโปรแกรม
ช่วยแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน
แบบ PDF - แบบ Powerpoint
แบบ PDF - แบบ Powerpoint
แบบ PDF - แบบ Powerpoint
แบบ PDF - แบบ Powerpoint
แบบ PDF - แบบ Powerpoint
แบบ PDF - แบบ Powerpoint
แบบ PDF - แบบ Powerpoint
แบบ PDF - แบบ Powerpoint
[อัพเดตไฟล์ ๘ จังหวัด วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗]
หนังสือแจ้งโอนเงินจาก สปสช.
แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุน
(ประเมินตนเอง,ทีมอำเภอ)
โปรแกรมลงทะเบียนประชุม/อบรม แบบออนไลน์
ผลการประเมินกองทุนปี ๒๕๕๗ รอบ ๑
ประกาศ
Click
1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557
2. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน โรค ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557
3. ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง ถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557
4. เรื่อง แจ้งประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (เพิ่มเติม)
6. แบบฟอร์มเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
7. แบบฟอร์มเบิกเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
โปรแกรมรายงานกองทุน ปี 2549-2557 (เก่า)
โปรแกรมรายงานกองทุน ปี 2549-2557 (เก่า)
โปรแกรมรายงานกองทุน ปี 2558 (ใหม่)
โปรแกรมรายงานกองทุน ปี 2558 (ใหม่)
คู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรมรายงานใหม่ (ปี 2558)
โปรแกรมช่วยแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน
โปรแกรมแต่งตั้งกรรมการ
แบบออนไลน์
คู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรมรายงานใหม่ (ปี 2558)
อัพเดต 13 ต.ค.2557
คำแนะนำโปรแกรมช่วยแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน
ประชากร & งบประมาณ
 • คู่มือสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ดาวน์โหลด)
 • ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ดาวน์โหลด)
 • ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ดาวน์โหลด)
อัพเดต 18 ธันวาคม 2557