กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 (สระบุรี)
Webmaster : นายสุทธิพจน์ จำปาทอง Line id : ps.tong
รายชื่อผู้แทนศูนย์ประสานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน
ขั้นตอนการ รับเงิน จ่ายเงิน กองทุนอบต.เทศบาล
แบบ PDF - แบบ Powerpoint
แบบ PDF - แบบ Powerpoint
แบบ PDF - แบบ Powerpoint
แบบ PDF - แบบ Powerpoint
แบบ PDF - แบบ Powerpoint
แบบ PDF - แบบ Powerpoint
แบบ PDF - แบบ Powerpoint
แบบ PDF - แบบ Powerpoint
ลำดับ
ประกาศจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Download
1
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557
2
ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน โรค ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557
3
ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557
4
หนังสือแจ้งกระทรวงมหาดไทย
5
หนังสือแจ้งกระทรวงสาธารณสุข
6
หนังสือแจ้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
7
หนังสือแจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
8
หนังสือแจ้งกระทรวงมหาดไทย แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดลำดับ
เรื่อง
Download
1
คู่มือกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี 2557
2
คู่มือสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
3
แบบฟอร์มเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
4
แบบฟอร์มเบิกเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
5
ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้รับการสนับสนุนกับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
รอเอกสาร
6
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557
7
เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทำบัญชีและรายงานตัวอย่างโครงการ แนวทางประกอบการใช้โครงการตัวอย่าง
Update 7.6.2560
ดาวน์โหลดสไลด์ คลิกที่นี่
สอบถามปัญหาโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
  • โทรศัพท์ 036-213-205 ต่อ 5262 คุณประพจน์ บุญมี
  • เวลาราชการ 08.30-16.30 น. จันทร์ - ศุกร์

เรียน ชาวกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เขต 4 สระบุรี (8 จังหวัดภาคกลาง)
     เพื่อความสะดวกในการติดต่อถึงกัน Localfund จึงสร้างกรุ๊ปไลน์ไว้ประสานงาน สอบถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โปรดเลือกห้องที่ต้องการเข้า "ซ้าย ห้อง 1" หรือ "ขวา ห้อง 2"
โดย ประพจน์ บุญมี สปสช.เขต 4 สระบุรี
ห้อง 1                                    ห้อง 2