1. บทนำคู่มือดำเนินงาน [download]
2. คำสั่งคณะกรรมการ [download]
3. แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน [download]
4. ตารางเบิกจ่ายค่าตอบแทน [download]
5. แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลง [download]
6. แบบฟอร์มตรวจสอบผลปฏิบัติการ [download]
7. แบบฟอร์มการขอรับเงินสนับสนุน  [download]
8. แบบรายงานผลการดำเนินงาน [download]
9. ใบสำคัญรับเงิน [download]
10. ใบเสนอราคา [download]
11. แผนการดำเนินงาน [download]
12. ระเบียบคณะกรรมการบริหาร [download]
13. สัญญายืมเงิน [download]
14. แบบหนังสือนำส่งโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
[download]
ตัวอย่าง แผนงานโครงงานกองทุนบ้านยาง [download]
ตัวอย่างจากเทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี
 • ตัวอย่างเอกสารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯอบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ได้แก่
 1. ตัวอย่างแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ [Word/PDF]
 2. ตัวอยางแบบโครงการ [PDF]
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี [PowerPoint]
 • แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี [PDF]
เปิดรับสมัครกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นใหม่ ประจำปี 2556
    สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 เปิดเปิดรับสมัครกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารสำหรับการสมัครใหม่ ดังต่อไปนี้
1.หนังสือแจ้งการรับสมัครกองทุนฯ ปี 2556
2.ใบสมัครกองทุน ฯ ปี 2556
3.พื้นที่สมัครร่วมจัดตั้งกองทุนฯ ปี 2556  จำนวน 3 แห่ง
4.พื้นที่ยังไม่สมัครจัดตั้งกองทุนฯ ปี 2556 จำนวน 3 แห่ง
5.รายละเอียดกองทุนฯ
6.คู่มือปฏิบัติงานกองทุนฯ
7.กรอบการใช้เงินกองทุนฯ

เอกสารประกอบการบริหารจัดการกองทุนฯ ประเภทต่างๆ
1. หนังสือติดตามผลการดำเนินงานกองทุนฯ (คลิกที่นี่)
2. หนังสือแจ้งการโอนเงินกองทุนฯปี 2555 (คลิกที่นี่)
 1. หนังสือ แจ้งการโอนเงินสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2554 [download]
 2. หนังสือ สปสช."ซักซ้อมความเข้าใจ ปี 2554" การบริหารจัดกองทุนฯ [download] (16 พ.ย. 53)
 3. หนังสือ "แจ้งสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย" (14 มิ.ย.54) [download]
 4. หนังสือ "แจ้งสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย" (14 มิ.ย.54) [download]
 5. การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (16 ธ.ค.52) [download]
 6. กองทุนเดิม (ร่วมโครงการปี 2549-2554) [download]
 7. กรอบการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ [download](16 พ.ย. 53)