www.localfund.in.th กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถื่นหรือพื้นที่
สัมมาการขับเคลื่อนกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพ อำเภอ (District Health Board : DHB)
@ เวทีขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชนเขต 4 ผ่านกลไก DHB & กองทุนตำบล วันที่ 16 -18 สิงหาคม 2560 ณ ธารามันตรา รีสอร์ท ชะอำ จ.เพชรบุรี โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี
รายการ ชวนคิดชวนคุย เพื่อการปฏิรูป ตอน 1:  สัมภาษณ์ นพ.มรุต จิรเศรษฐศิริ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข
รายการ ชวนคิดชวนคุย เพื่อการปฏิรูป ตอน 2:  สัมภาษณ์ นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี
รายการ ชวนคิดชวนคุย เพื่อการปฏิรูป ตอน 3:  สัมภาษณ์ คุณธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต จ.ปทุมธานี
รายการ ชวนคิดชวนคุย เพื่อการปฏิรูป ตอน 4:  สัมภาษณ์ นพ.ยรรยง นาคมา นายแพทย์สาธารณสุขอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
  • นพ.มรุต จิรเศรษฐศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 : ประธาน มอบนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
  • นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผอ.สปสช. เขต 4 สระบุรี และนางพนิต มโนการ รอง ผอ.สปสช.เขต 4 สระบุรี
ให้การต้อนรับผู้บริหารจากสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ คณะทำงานพัฒนาการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 4 และคณะวิทยากรกองทุนฯเขต 4
  • นพ.สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๔ บรรยาย : ระบบการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC)
  • จ.อ.อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม ปลัดอบต. บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ. เพชรบุรี และนายชาติชาย หล้าแหล่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ และองค์รวม โรงพยาบาลบ้านแหลม วิทยากรบรรยาย : การบูรณาการงานกองทุนสุขภาพตำบล กับกลไกการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ
  • นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.สระบุรี บรรยาย : ภาพรวมการขับเคลื่อนกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพ อำเภอ
  • นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต จ.ปทุมธานี บรรยาย : กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ความร่วมมือในการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ
<-- QR-Code Facebook Page Official กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 4 สระบุรี


QR-Code เว็บไซต์กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น -->