แนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบ LTC